.

Regulamin korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. zlokalizowanego w Sopocie, przy ul. Zamkowa Góra 5.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.    Obiekt stanowi zespół basenów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z urządzeniami
i atrakcjami wodnymi, zespół saun (dalej zwane także: Aqua SPA), kręgielnia, restauracja wraz z zewnętrznymi tarasami, szatnia oraz parking zewnętrzny.
2.    Podmiotem zarządzającym Obiektem jest Park Wodny Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Zamkowa Góra 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018353 (dalej Park Wodny Sopot).
3.    Godziny otwarcia Obiektu określone są w aktualnej ofercie.
4.    Osoby korzystające z usług Obiektu zobowiązane są przed wejściem do zapoznania się z: cennikiem usług, regulaminem Obiektu oraz z zasadami korzystania z biletów i chipów elektronicznych obowiązujących na terenie Obiektu. Zakup biletu uprawniający do skorzystania z wybranej usługi oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
5.    Osoby korzystające z kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń, w tym w szczególności ze zjeżdżalni i dzikiej rzeki zobowiązane są do zapoznania się z tablicami piktogramowymi urządzeń atrakcji zwanymi dalej instrukcjami i stosowania się do nich.
6.    Rodzaje biletów obowiązujących na terenie Obiektu oraz zasady korzystania z biletów i chipów elektronicznych określone są odrębnie i dostępne są do wglądu na terenie Obiektu w Biurze Obsługi Klienta.
7.    Osoby korzystające z usług oferowanych w Obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
8.    Zabrania się wszelkiej działalności zarobkowej wewnątrz Obiektu przez osoby trzecie, a także wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec działalności Parku Wodnego Sopot, a w szczególności nauki pływania lub innych zajęć prowadzonych w wodzie, bez posiadania pisemnej zgody PWS na prowadzenie takiej działalności.
9.    Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką opiekunów ustawowych lub prawnych, a dzieci do 13 lat pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby do lat 13, odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz szkody przez nie wyrządzone.
10.    Pracownicy Obiektu mogą żądać odpowiednich dokumentów na potwierdzenie uprawnień osoby korzystającej z usług Obiektu, a wynikających z niniejszego  regulaminu lub cennika usług. Brak okazania odpowiednich dokumentów przez osobę korzystającą z usług Obiektu spowoduje odmowę skorzystania z danego uprawnienia.
11.    Osoby których stan wskazujące na spożycie alkoholu, nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie, znajdujące się pod wpływem substancji psychoaktywnych, naruszające godność osobistą innych, nieodpowiednio ubrane, osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu Obiektu oraz instrukcji użytkowania urządzeń znajdujących się w Obiekcie, niestosujące się do zaleceń pracowników obsługi Obiektu, agentów ochrony Obiektu lub służb porządkowych, będą usunięte z terenu Obiektu przez agentów Ochrony Obiektu, a wartość niewykorzystanego biletu wstępu nie zostanie im zwrócona. Pracownicy obsługi Obiektu mają prawo odmówić sprzedaży biletu wstępu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem substancji psychoaktywnych lub mogącym stanowić zagrożenie lub osobom, które podczas wcześniejszych pobytów naruszyły Regulamin Obiektu.
12.    Na terenie Obiektu obowiązuje:
a.    całkowity zakaz palenia tytoniu, poza miejscami wyznaczonymi na zewnątrz Obiektu,
b.    całkowity zakaz wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
c.    całkowity zakaz wprowadzania lub wnoszenia oraz przebywania zwierząt,
d.    całkowity zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
13.    W uzasadnionych przypadkach pracownicy obsługi Obiektu mają prawo zażądać od użytkownika Obiektu poddania się badaniu trzeźwości lub testowi na obecność w organizmie substancji psychoaktywnych. Odmowa użytkownika poddania się takiemu badaniu czy testowi jest równoznaczna z uznaniem tego użytkownika Obiektu za osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu lub odpowiednio substancji psychoaktywnych, ze wszystkimi przewidzianymi niniejszym Regulaminem skutkami.
14.    W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, Park Wodny Sopot lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.
15.    Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do dochodzenia odszkodowania od użytkowników Obiektu, którzy nie stosują się do regulaminu Obiektu oraz instrukcji użytkowania znajdujących się na jego terenie urządzeń lub atrakcji,
16.    Zarząd Parku Wodnego Sopot gwarantuje, że monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych użytkowników Obiektu.
17.    Park Wodny Sopot nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni lub szafkach ubraniowych obiektu. Osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do pozostawienia przedmiotów wartościowych, pieniędzy oraz dokumentów w szafkach depozytowych znajdujących się w holu głównym obiektu przed wejściem do zespołu szatni basenowych.
18.    Park Wodny Sopot zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych urządzeń lub atrakcji lub ograniczenia dostępności do części akwenów, między innymi podczas pogody zagrażającej bezpieczeństwu użytkowników, zanieczyszczeń lub usterek spowodowanych przez użytkowników Obiektu lub inne czynniki zewnętrze.
19.    Osoby korzystające z usług Obiektu zobligowane są do dokonania zapłaty za usługę lub usługi i opuszczenia Obiektu najpóźniej 15 minut po jego godzinie zamknięcia.
20.    Reklamacje wykonania usługi użytkownicy Obiektu winni zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta, gdzie zostaną poinformowani o sposobie  złożenia reklamacji i trybie rozpatrzenia. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez użytkownika Obiektu jest dowód zapłaty za reklamowaną usługę lub wydruk z historii abonamentu, w przypadku gdy użytkownik Obiektu realizował pobyt w Obiekcie w ramach takiego abonamentu.
21.    Zasady korzystania z zespołu basenów Parku Wodnego Sopot przez grupy zorganizowane określa odrębny regulamin.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BASENÓW
1.    Na terenie kompleksu basenów obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, czysty strój sportowy: szorty i t-shirt oraz obuwie basenowe typu klapki.
2.    Dzieci i osoby dorosłe korzystające z lub wymagające pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe, przeznaczone do kąpieli.
3.    Każdy użytkownik korzystający z kompleksu basenów zobowiązany jest przed wejściem na jego teren do umycia całego ciała z użyciem mydła lub szamponu oraz do opłukania stóp środkiem dezynfekującym znajdującym się w brodziku przy wyjściu z natrysków na halę basenową.
4.    Przy korzystaniu z kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń, w tym w szczególności ze zjeżdżalni i dzikiej rzeki, użytkownicy winni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń oraz poleceń ratownika.
5.    Z dzikiej rzeki oraz zjeżdżalni nie powinny korzystać kobiety w ciąży.
6.    Osoby niepełnosprawne korzystają z kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń, w tym w szczególności z dzikiej rzeki i zjeżdżalni, wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu w Obiekcie.
7.    Park Wodny Sopot nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych powstałych podczas korzystania z kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń.
8.    Trzy torowy basen pływacki przeznaczony jest wyłącznie dla osób umiejących pływać i pływających, na torach pływackich obowiązuje kierunek prawostronny.
9.    Informacja o rezerwacjach torów na basenie pływackim dostępna jest w kasach Obiektu oraz na stronie internetowej.
10.    W przypadku rezerwacji toru, inne osoby nie mogą z niego korzystać.
11.    Atrakcje wodne znajdujące się na terenie basenu dziecięcego dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 10.
12.    Basen zewnętrzny otwarty jest tylko w sezonie letnim przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
13.    Z tzw. kombajnu, to jest atrakcji wodnej znajdującej się na terenie basenu zewnętrznego, mogą korzystać jedynie dzieci do 12 roku życia.
14.    Wchodzenie i wychodzenie z basenów, w tym z basenu wypływowego na zewnętrzne tarasy Obiektu, może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych.
15.    Na terenie kompleksu basenów zabrania się:
a.    biegania,
b.    skakania do wody, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,
c.    pływania w poprzek torów na basenie pływackim,
d.    siadania na liny torowe na basenie pływackim,
e.    wchodzenia na balustrady, murki okalające baseny, kamienie oraz inne podobne urządzenia i elementy dekoracyjne,
f.    używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
g.    wnoszenia lub spożywania artykułów żywnościowych, z wyłączeniem spożywania produktów zakupionych w barach znajdujących na terenie kompleksu basenów – w takim przypadku spożywanie takich produktów winno odbywać się w wyznaczonych strefach przy barach,
h.    wrzucania do basenów naczyń, jedzenia i innych przedmiotów,
i.    niszczenia wyposażenia,
j.    zanieczyszczania wody w basenach, używania w basenach mydła lub innych środków chemicznych,
k.    wjeżdżania na halę basenową wózkami dla dzieci,
l.    głośnego używania i odtwarzania urządzeń audio lub wideo lub innych urządzeń elektronicznych.
16.    Zegarki oraz biżuterie np.: kolczyki, pierścionki, łańcuszki, itp., osoby korzystające z kompleksu basenów noszą na własną odpowiedzialność.
17.    Osoby korzystające z okularów korekcyjnych noszą je na własną odpowiedzialność oraz zobowiązane są do umocowania tych okularów w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, np. za pomocą specjalnych uchwytów, gumek, itp.
18.    W przypadku stłuczenia lub pęknięcia okularów osoba z nich korzystająca jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu ratownika.
19.    Zabrania się korzystania z kompleksu basenów osobom, których objawy zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry lub inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień, różę lub podobne schorzenia, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowania. Pracownicy obsługi Obiektu mają prawo w takim przypadku odmówić sprzedaży biletu wstępu lub odmowy prawa wstępu do kompleksu basenów.
20.    Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów, atrakcji oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością, po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. PWS nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia tych osób podczas ich przebywania na terenie obiektu.
21.    Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia winny być niezwłocznie zgłaszane najbliższemu ratownikowi.
22.    Udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się do ratowników osobom odbywa się w punkcie pierwszej pomocy znajdującym się na terenie kompleksu basenów.

III. REGULAMIN AQUA SPA

1. Wstęp do Aqua SPA mają tylko osoby pełnoletnie.

2. Na Aqua SPA składają się szatnie wraz z prysznicami, odpowiednio damska, męska i dla osób niepełnosprawnych, oraz strefa saun. Strefa saun składa się ze strefy wypoczynkowej (tepidarium oraz strefy obejmującej leżaki), strefy ogólnodostępnej (strefa recepcyjna, taras) i pomieszczeń saun parowych (steam bath, caldarium, laconium, serail bath), oraz saun suchych (sauna nordic, sauna finnish, sauna aroma, biosauna). Strefa saun jest strefą beztekstylną, w której przybywa się bez ubrania, stroju  kąpielowego, bielizny lub szortów. Korzystając ze strefy saun należy liczyć się z tym, że będą w niej przebywać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

3. Strefa wypoczynkowa  i strefa ogólnodostępna (strefa recepcyjna, taras) nie są strefami nagości. Korzystanie z tych stref odbywa się wyłącznie w przeznaczonym do tego stroju saunowym (typu ręcznik, zapaska, pareo, kilt, szlafrok).

4. W saunach suchych i saunach parowych można przebywać wyłącznie nago lub w przeznaczonym do tego stroju saunowym. Przed wejściem do saun suchych lub saun parowych należy bezwzględnie zdjąć klapki.

5. Przed wejściem do strefy saun należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem.

6. Podczas korzystania z saun suchych konieczne jest rozłożenie ręcznika w taki sposób, by podczas przebywania w saunie (po zajęciu miejsca: siedząc lub leżąc) żadna część ciała (w tym stopy) nie stykała się z drewnianą powierzchnią ławek lub gretingów na podłodze. Podczas korzystania z saun suchych zabronione jest wykorzystywanie stroju saunowego poprzednio użytego w saunach parowych (steam bath, caldarium, serail bath).

7. Podczas korzystania z saun parowych, przed kontaktem z siedziskiem oraz po skorzystaniu z niego należy je dokładnie spłukać wodą.

8. Zachowania naruszające regulamin lub wywołujące dyskomfort pozostałych saunujących oraz pracowników są niedopuszczalne. Pracownik obsługi Obiektu ma prawo wyprosić osoby (bez zwrotu kosztów za zakupiony bilet), które dopuściły się niewłaściwego zachowania lub wezwać agentów ochrony Obiektu w celu interwencji.

9. Korzystanie z usług dodatkowych Aqua SPA, w szczególności zabiegów lub masaży, jest możliwe po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu do Aqua SPA.

10. Zabrania się: 

- nieobyczajnego zachowania, które naruszałoby strefę komfortu pozostałych klientów oraz pracowników (zachowania nieprzyzwoite lub obraźliwe, dyskryminacyjne, wulgarne);

- korzystania ze strefy saun w ubraniu, w tym w stroju kąpielowym, bieliźnie, szortach, obuwiu zewnętrznym;

- biegania, hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;

- dotykania paneli sterujących urządzeniami elektrycznymi;

- niszczenia lub przyczyniania się do uszkodzenia urządzeń znajdujących się w strefie saun, w tym. m.in. polewania kamieni olejkami;

- wnoszenia i spożywania na terenie Aqua SPA alkoholu i napojów alkoholowych oraz własnego jedzenia i napojów;

- pozostawiania ręczników i innych rzeczy osobistych na leżakach na czas przebywania w saunach, co uniemożliwia korzystanie z nich innym klientom Aqua SPA;

- wnoszenia przez klientów Aqua SPA do strefy saun telefonów komórkowych oraz urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku.

11. Na czas wykupionego zabiegu na urządzeniu czipowym osoby z niego korzystającej zatrzymany zostaje czas, co umożliwia pełne wykorzystanie wykupionych minut w Aqua SPA.

12. Rezygnacja przez klienta z masażu lub zabiegu nie uprawnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty za wejście do Aqua SPA.

13. Konsumpcja zakupionego w Aqua SPA jedzenia lub picia dozwolona jest wyłącznie w wydzielonej do tego celu strefie przy recepcji Aqua SPA.

14. Zabrania się korzystania z Aqua SPA osobom, których objawy zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry lub inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień, różę lub podobne schorzenia, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowania. Pracownicy obsługi Obiektu mają prawo w takim przypadku odmówić sprzedaży biletu wstępu lub odmowy prawa wstępu do kompleksu Aqua SPA.

15. Przeciwwskazania do korzystania z saun:

ostre infekcje, stany astmatyczne, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby zakaźne, kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji, schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych, miażdżyca, zmiany skórne, stany zapalne skóry, otwarte rany, trudno gojące się rany, podwyższona temperatura ciała, padaczka, stany psychotyczne, nieustabilizowana cukrzyca, nowotwory, jaskra, choroby tarczycy, klaustrofobia, epilepsja.

16. Przeciwwskazania do korzystania z masażu:

stany zapalne, krwiaki, tętniaki, żylaki, zmiany skórne, naczyniaki, zaawansowana miażdżyca oraz osteoporoza, nieleczone nadciśnienie, przebyte w krótkim czasie zawały serca, choroby nowotworowe, choroby krwi, epilepsja, tendencje do występowania krwotoków, choroba wrzodowa żołądka, kamica nerkowa, gorączka, menstruacja, zaawansowana ciąża.

17. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z saun oraz innych urządzeń Aqua SPA ze szczególną ostrożnością, po uprzednim skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. Park Wodny Sopot nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia takich osób podczas ich przebywania na terenie Aqua SPA.

18. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia winny być zgłaszane niezwłocznie pracownikom obsługi Aqua SPA.

19. Za ręczniki, książki oraz inne rzeczy osobiste pozostawione w Aqua SPA bez nadzoru, pracownicy Aqua SPA nie ponoszą odpowiedzialności.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1.    Użytkownik korzystający z usług w Obiekcie, który swoim działaniem lub zaniechaniem spowodował zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Obiektu, jakąkolwiek szkodę na terenie Obiektu lub też zagubienie wydanego mu w związku z korzystaniem z wejścia do Obiektu lub usług dodatkowych wyposażenia (np. czip wejściowy, ręczniki, zapaska, kluczyk do depozytu) zobowiązany jest pokryć koszty zaistniałej szkody do pełnej wysokości.
2.    Użytkownik korzystający z usług w Obiekcie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wobec osób trzecich w granicach obowiązującego prawa.
3.    Użytkownik korzystający z Obiektu zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie znajdującym się przy wejściu do szatni przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy lub środków płatniczych.
4.    Park Wodny Sopot nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie Obiektu przedmioty lub pieniądze lub środki płatnicze, które nie zostały oddane do depozytu.
5.    Za zgubienie identyfikatora czipowego (opaski z chipem), bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego dalszą eksploatację, zgubienie klucza do szafki depozytowej lub numerka do szatni obowiązuje opłata zgodna z aktualnym cennikiem..
6.    Park Wodny Sopot nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń lub atrakcji oraz poleceń lub zaleceń pracowników obsługi Obiektu.
7.    Park Wodny Sopot nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Obiektu oraz urządzeń lub atrakcji lub wyposażenia znajdujących się w Obiekcie, w szczególności w strefie kompleksu basenów, wynikających z działania siły wyższej lub przyczyn niezależnych od Parku Wodnego Sopot w tym szczególnie przerw w dostawie energii elektrycznej, gazu lub wody.
8.    Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu okazałby się nieważny z mocy prawa, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

V. NUMERY ALARMOWE

112 Telefon Alarmowy – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja

Niniejszy Regulamin zatwierdzono w dniu 29 czerwca 2015 roku, Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

 

Regulamin korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.