.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z NIESTRZEŻONEGO PARKINGU

przy zespole basenów Parku Wodnego Sopot sp. z o.o.

I  ZASADY OGÓLNE

1. Parking przy zespole basenów [dalej PARKING] prowadzony jest przez Park Wodny Sopot Sp. z o.o.  z siedzibą w Sopocie przy ul. Zamkowa  Góra 5 [dalej SPÓŁKA].

2. PARKING jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym.

3. PARKING czynny jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Rozliczanie opłat realizowane jest w samoobsługowej kasie automatycznej  obok wejścia głównego.

4. Pobranie biletu parkingowego oznacza zapoznanie się i akceptację „ Regulaminu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy zespole basenów Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. ‘’ [dalej REGULAMIN].

5. Poprzez pozostawienie pojazdu na PARKINGU użytkownik/właściciel pojazdu zawiera ze SPÓŁKĄ umowę najmu miejsca parkingowego. Umowa najmu miejsca parkingowego nie jest umową przechowania pojazdu lub jakąkolwiek inną umową, która zobowiązywałaby SPÓŁKĘ do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na terenie PARKINGU lub na drogach wewnętrznych PARKINGU z winy użytkownika/właściciela pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.

6. Za uszkodzenie szlabanu, terminala biletowego lub kasy automatycznej, będące wynikiem nieprawidłowego przejeżdżania, wykonywania nieprawidłowych manewrów lub nieprawidłowego korzystania z kasy samoobsługowej, odpowiada odpowiednio kierujący pojazdem lub osoba rozliczająca bilet w kasie samoobsługowej.  W takim przypadku pracownik ochrony SPÓŁKI sporządza protokół zdarzenia, zamieszczając w protokole dane sprawcy uszkodzeń. W przypadku odmowy podania danych identyfikacyjnych pracownik ochrony SPÓŁKI upoważniony jest do wezwania patrolu policji. Protokół sporządzony przez pracownika ochrony SPÓŁKI lub patrol policji stanowi podstawę obciążenia kierującego pojazdem lub osobę rozliczającą bilet w kasie samoobsługowej kosztami naprawienia szkody.

II  OPŁATY

1. Obowiązujący cennik opłat za parkowanie znajduje się przed terminalem wjazdowym na PARKING oraz na stronie www.aquaparksopot.pl.

2. Opłata za parking powinna być uregulowana w kasie samoobsługowej przed wyjazdem z PARKINGU.

3. W przypadku zagubienia biletu przez klienta kasa samoobsługowa wydrukuje "zagubiony bilet" za opłatą specjalną, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Czas na wyjazd z parkingu od chwili zapłaty opłaty za parking wynosi 20 minut. Po upływie 20 minut dalsza opłata będzie naliczana zgodnie z cennikiem.

III  ZASADY KORZYSTANIA I ROZLICZANIA

1. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz:

- wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe i inne niebezpieczne materiały,

- palenia tytoniu oraz spożywanie alkoholu,

- przebywanie osób w stanie nietrzeźwości.

2. Na terenie PARKINGU obowiązują zasady prawa o ruchu drogowym, także w zakresie dokonywania ocen kolizji i wypadków drogowych oraz ich skutków.

3. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania:

- znaków drogowych pionowych i poziomych,

- poleceń pracowników ochrony SPÓŁKI oraz funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.

4. Użytkownicy pojazdów zobowiązani są do zabezpieczenia pojazdów pozostawionych na PARKINGU przed dostaniem się do ich wnętrza osób trzecich oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń. O kradzieży lub włamaniu użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić pracownika ochrony SPÓŁKI oraz właściwą jednostkę Policji.

5. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez kierującego/użytkownika pojazdu dopiero po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu rejestracyjnego pojazdu, pod rygorem potraktowania podjętych działań jako próby włamania do pojazdu lub jego kradzieży z konsekwencjami wezwania przez pracowników ochrony SPÓŁKI patrolu Policji.

7. Szlabany wjazdu i wyjazdu na PARKING zamykają się natychmiast po przejeździe przez pojazd. Jednoczesny przejazd dwóch pojazdów przez jeden ze szlabanów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu. W takim przypadku do dalszego postępowania pracownicy ochrony SPÓŁKI stosują odpowiednio zasady punktu I.6 REGULAMINU.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NIESTRZEŻONEGO PARKINGU do pobrania