.

Regulamin korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot przez grupy zorganizowane

I.     CZĘŚĆ OGÓLNA
1.    Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z zespołu basenów Parku Wodnego Sopot pod nadzorem opiekuna grupy (zwanego dalej „Opiekun Grupy”).
2.    Przez Opiekuna Grupy rozumie się osobę z kwalifikacjami właściwymi do sposobu organizacji grupy (wejście w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wejście w ramach zajęć publicznych i niepublicznych szkół i placówek, inne wejście grupowe).
3.    Za właściwy sposób organizacji grupy odpowiedzialny jest organizator (wejście w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wejście w ramach zajęć publicznych i niepublicznych szkół i placówek) zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.    Na jednego Opiekuna Grupy może przypadać nie więcej niż:
a.    15 uczestników – w przypadku grupy składającej się z dzieci w wieku szkolnym,
b.    10 uczestników – w przypadku grupy składającej się z dzieci w wieku przedszkolnym,
c.    w przypadku grupy składającej się z osób niepełnosprawnych liczba opiekunów winna być uzależniona od rodzaju i poziomu niepełnosprawności uczestników grupy i powinna być podana przez organizatora grupy w Zgłoszeniu Przyjazdu Grupowego.

II.    OBOWIĄZKI OPIEKUNA GRUPY
1.    Opiekun Grupy reprezentuje organizatora i zobowiązany jest do właściwej opieki, stałego nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób na terenie całego Obiektu.
2.    Opiekun Grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot, instrukcjami korzystania z urządzeń i atrakcji.
3.    Na Opiekunie Grupy ciąży obowiązek zapoznania z Regulaminem korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot oraz instrukcjami korzystania z urządzeń i atrakcji wszystkich uczestników grupy.
4.    Opiekun Grupy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na mieniu i osobach przez uczestników grupy znajdujących się pod jego pieczą.
5.    Koordynator Zmiany Ratowników może odmówić grupie wejścia i korzystania lub nakazać jej opuszczenie zespołu basenów Parku Wodnego Sopot w przypadku stwierdzenia, że liczba Opiekunów Grupy jest niewystarczająca.
6.    Koordynator Zmiany Ratowników, w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminu korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot, instrukcji korzystania z urządzeń i atrakcji, ma prawo do zakazania dalszego korzystania i usunięcia grupy z zespołu basenów Parku Wodnego. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty.
7.    Opiekun Grupy zobowiązany jest do:
a.    dopilnowania aby wszyscy uczestnicy grupy w szatni przed wejściem na halę basenową umyli się pod prysznicem, przebrali się w stroje kąpielowe, a Opiekunowie w czysty strój sportowy tj:szorty, T-shirt oraz obuwie basenowe typu klapki lub strój kąpielowy,
b.    oznakowania wszystkich uczestników grupy odpowiednimi jednolitym kolorowymi paskami identyfikacyjnymi lub czepkami w tym samym kolorze,
c.    założenia oraz noszenia na sobie w czasie całego pobytu grupy zorganizowanej kamizelki identyfikacyjnej w kolorze zgodnym z kolorem pasków identyfikacyjnych lub czepków grupy zorganizowanej, dostępnej u Koordynatora Zmiany Ratowników,
d.    osobistego wprowadzenia grupy na halę basenową i niezwłocznego zgłoszenia jej przybycia do najbliższego ratownika z podaniem liczby uczestników grupy,
e.    zarządzenia zbiórki w wyznaczonym przez ratownika miejscu i przeprowadzenia wspólnie z ratownikiem właściwej odprawy, zapewnienia, że przed dokonaniem w/w odprawy żaden uczestnik grupy nie wejdzie do wody,
f.     sprawdzenia czy żaden uczestnik grupy nie uskarża się na dolegliwości zdrowotne,
g.    nadzoru nad uczestnikami grupy i dopilnowania, aby przestrzegali postanowienia Regulaminu korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot oraz instrukcji korzystania z urządzeń i atrakcji Obiektu,
h.    obecności na starcie dzikiej rzeki i zjeżdżalni podczas korzystania z tych atrakcji przez pozostających pod jego opieką uczestników grupy,
i.      podporządkowania się poleceniom ratowników oraz obsługi Obiektu,
j.     niezwłocznego zgłoszenia najbliższemu ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Obiektu,
k.    zarządzania zbiórki w wyznaczonym miejscu przed wyjściem z hali basenowej i przeprowadzenia wspólnie z ratownikiem właściwej odprawy.

III.     OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW GRUPY ZORGANIZOWANEJ
1. Uczestnicy grupy zorganizowanej zobowiązani są do zachowywania się w sposób bezpieczny, spokojny i kulturalny, niestwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu i życiu ich samych jak i innych użytkowników.
2.  Uczestnicy grupy zorganizowanej zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem       korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot, instrukcjami korzystania z urządzeń i   atrakcji oraz ich przestrzegania.
3.  Każdy z uczestników grupy zorganizowanej zobowiązany jest do:
na terenie szatni:
a.    pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego oraz obuwia,
b.    przebrania się w czysty strój kąpielowy, umieszczenia odzieży i obuwia w szafce oraz właściwego zamknięcia szafki,
c.    starannego umycia się pod prysznicem przy użyciu środków myjących,
d.      opłukania stóp środkiem dezynfekującym znajdującym się w brodziku przy wyjściu z natrysków na halę basenową,
na terenie kompleksu basenów:
a. udziału w zarządzonej przez Opiekuna Grupy zbiórce rozpoczynającej i kończącej pobyt na basenach,
b.  podporządkowania się poleceniom ratowników, obsługi Obiektu, Opiekuna Grupy,
c.  przestrzegania zakazu wszczynania fałszywych alarmów,
d. zgłoszenia najbliższemu ratownikowi lub Opiekunowi Grupy każdego przypadku skaleczenia, urazu, pogorszenia stanu zdrowia,
po wyjściu z zespołu basenów:
a.    przebrania się w szatni i sprawdzenia, czy z używanej szafki zostały zabrane wszystkie rzeczy osobiste.

IV. ZAKUP BILETU GRUPOWEGO I ZASADY NALICZANIA OPŁAT
1.    Opiekun Grupy zobowiązany jest do podania kasjerowi dokładnej liczby uczestników grupy przed dokonaniem transakcji w kasie. W przypadku podania mniejszej liczby osób, po zatwierdzeniu transakcji, opłata za dodatkowe osoby będzie liczona według obowiązującego cennika, z zastosowaniem cen dla pobytu na basenach osób indywidualnych.
2.    Przejście od kasy do bramek wejściowych, oddzielających strefę płatną, winno odbyć się w ciągu 5 minut po odbiorze chipów wejściowych dla grupy. Jeżeli czas przejścia grupy zostanie przekroczony, płatny czas pobytu na basenie naliczany będzie od momentu wydania chipów w kasach. Wszyscy uczestnicy grupy zobowiązani są wejść do strefy płatnej razem oraz wyjść z niej, po zakończeniu pobytu na basenach razem.
3.    Płatny czas pobytu obejmuje pobyt w szatni oraz kompleksie basenowym. W przypadku przekroczenia zakupionego czasu pobytu, każdemu uczestnikowi grupy naliczona zostanie dopłata za każdą minutę pobytu według aktualnie obowiązującego cennika. Zaleca się wyprowadzenie grupy z basenu 15 minut przed wykupionym czasem pobytu i dostarczenia identyfikatorów do kasy najpóźniej 10 minut przed zakończeniem czasu w celu uniknięcia dopłaty.
4.    Chip tzw. główny dla grupy otrzymuje Opiekun Grupy. Wyłącznie chip główny, znajdujący się w posiadaniu Opiekuna Grupy, uprawnia do realizacji zakupów w barze na hali basenowej oraz umożliwia kontrolowanie czasu pobytu grupy na znajdującym się w hali basenowej czytniku czasu. W przypadku liczby Opiekunów Grupy większej niż jeden, organizator winien wskazać jednego z nich, któremu zostanie wydany chip główny z opisanym wyżej zakresem uprawnień.
5.    W przypadku zgubienia chipa głównego, lub chipów przez uczestników grupy, Opiekun Grupy zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy zgubiony chip.
6.    W przypadku kolejki osób czekających do rozliczenia zakończonego pobytu na basenach, wychodzący z basenu uczestnicy grupy oraz Opiekun Grupy winni skorzystać z opcji „Czas Stop”, zatrzymującej naliczanie czasu pobytu na basenach na 10 minut, pozwalających na zakończenie i rozliczenie tego pobytu. Czytnik „Czas Stop” znajduje się w strefie płatnej zespołu basenów przy kasach.
7.    Dla rozliczenia pobytu grupy Opiekun Grupy zbiera i przekazuje chipy uczestników grupy w kasach od strony wyjścia. Dla sprawnego rozliczenia pobytu Opiekun Grupy powinien najpierw przekazać chipy uczestników Grupy, zaś na końcu chip główny, dla zamknięcia i rozliczenia kosztów pobytu grupy w zespole basenów Parku Wodnego Sopot.

Niniejszy Regulamin zatwierdzono w dniu 27 sierpnia 2015 roku, Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

 Przeczytałem i zrozumiałem

 

/podpis opiekuna grupy/

 

Regulamin korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot przez grupy zorganizowane do pobrania