.

Regulamin cennika

 

Zasady korzystania z biletów i chipów elektronicznych
1. Rodzaje biletów dla korzystających z obiektu określone w Cenniku Biletów:
a. Dzieci do lat 3 – korzystają z obiektu bezpłatnie. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka opiekun ma obowiązek przedstawić kasjerce stosowny dokument potwierdzający wiek dziecka.
b. Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat oraz osobom uczącym się posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką, a także osobom powyżej 65 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym.
c. Bilet normalny – przysługuje osobom powyżej 18 roku życia, oraz osobom powyżej 16 roku życia nie posiadającym do okazania przy zakupie biletu ważnego dokumentu uprawniającego do zakupu biletu ulgowego.
d. Bilet rodzinny – przysługuje grupie osób, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko w wieku od 3 do 16 lat oraz nie więcej niż dwóch opiekunów lub rodziców. Cena biletu rodzinnego podana w Cenniku oznacza opłatę za pobyt w obiekcie dla jednej osoby z grupy rodzinnej.
e. Bilet godzinowy (to jest określony w aktualnym Cenniku bilet jedno-, dwu- lub trzygodzinny) – oznacza zdeklarowany w momencie kupna biletu czas pobytu w płatnej strefie basenów, saun lub basenów i saun. Czas naliczany jest w chwili przekroczenia bramki wejściowej obok kas. Czas naliczany obejmuje także pobyt w szatni. Po przekroczeniu wcześniej zakupionego czasu pobytu w strefie płatnej, przy wyjściu obliczana jest dopłata, wg podanej w Cenniku ceny jednej minuty. Nie zwraca się żadnych kwot w przypadku niewykorzystania zakupionego czasu.
f. Bilet całodzienny – zadeklarowany czas pobytu w płatnej strefie basenów, saun lub basenów i saun od chwili wejścia do godziny nie późniejszej niż godzina zamknięcia danej strefy. Bilet całodzienny uprawnia do pobytu w płatnej strefie, od wejścia do zakończenia pracy danej strefy obiektu, bez możliwości opuszczania tej strefy płatnej i ponownego wchodzenia do niej w ciągu dnia, którego dotyczy bilet.
g. Bilet grupowy – dopuszczony jest dla uczestników grupy liczącej nie mniej niż 15-osób. Cena biletu grupowego podana w Cenniku oznacza opłatę za jednego uczestnika grupy.
2. Strefa płatna – jest to część obiektu po przekroczeniu bramki przy kasach. Obejmuje część kompleksu basenów, Świata Sauny, strefy szatni.
3. Chip elektroniczny – po wyborze rodzaju biletu klient otrzymuje przypisany do biletu „chip elektroniczny”, który umożliwia przekraczanie bramek przejściowych za pomocą „przyłożenia” go do czytnika, spełnia także funkcję kluczyka do szafki w szatniach basenowej i saunowej, umożliwia dokonywanie zakupów w barach oraz usług dodatkowych w Świecie Sauny. Chipa elektronicznego nie wolno odstępować innej osobie, obowiązuje tez zakaz posługiwania się tym samym chipem przez kilka osób.
4. Czas pobytu w strefie płatnej – naliczany jest od momentu przejścia przez bramki, dla basenu – przy kasach zaś dla Świata Sauny - na I piętrze, przy wejściu do Świata Sauny, do momentu wyjścia, rozumianego jako dojście do kas i przekazania kasjerce chipa dla ustalenia czasu pobytu w płatnej strefie saun lub basenów. Przejście przez bramkę wejściową przy kasach musi się
odbyć przed upływem 5 minut od zakupu biletu. W przypadku przekroczenia bramki po upływie 5 minut od zakupu biletów – czas pobytu w strefie płatnej naliczany jest od chwili zakupu biletu. Dojście do kas i przekazanie kasjerce chipa przez klienta opuszczającego Świat Sauny musi się odbyć w ciągu 5 minut od momentu przejścia przez bramkę Świata Sauny na I piętrze, pod rygorem doliczenia do czasu pobytu całego czasu, jaki upłynął od momentu przejścia przez bramkę Świata Sauny na I piętrze. Bilet zakupiony do Świata Sauny uprawnia wyłącznie do przebywania w strefie saun oraz w szatni Świata Sauny.
5. Zakup usług dodatkowych w Świecie Sauny – korzystanie z usług dodatkowych w Świecie Sauny możliwe jest jedynie po zakupie biletu wstępu do Świata Sauny, na zadeklarowany przy zakupie czas pobytu. Usługi dodatkowe, z których skorzystał użytkownik Świata Sauny, podobnie jak dodatkowy czas pobytu na skutek przekroczenia czasu zadeklarowanego przy zakupie biletu wstępu, płatne są w kasach przy wyjściu z obiektu, wg cen ustalonych w obowiązującym Cenniku.
6. Bilet łączony – jest biletem uprawniającym do pobytu w Świecie Sauny oraz na basenach przez zadeklarowany przy zakupie czas pobytu w tych strefach. Naliczanie rzeczywistego czasu pobytu rozpoczyna się w chwili przejścia przez bramkę wejściową przy kasach, zaś kończy w momencie opuszczania stref płatnych i rozliczenia pobytu w kasach. Klient korzystający z biletu łączonego zobowiązany jest nosić otrzymany chip przez cały czas pobytu w obu strefach, to jest w Świecie Sauny oraz strefie basenowej.
7. Osoby niepełnosprawne, to jest osoby o znacznym stopniu widocznej lub/i udokumentowanej niepełnosprawności wymagające stałej opieki opiekuna, będące klientami indywidualnymi, uprawnione są do zakupu jednego biletu ulgowego dla siebie jak i dla towarzyszącego im opiekuna, po cenie wg aktualnego Cennika.
8. Czas stop przy kasach – w przypadku, gdy klient opuszczający strefę płatną oceni, że czas oczekiwania na rozliczenie w kasie przy wyjściu potrwa dłużej niż 15 minut, może skorzystać z opcji zatrzymania czasu. W takim przypadku po zejściu do kasy powinien uruchomić zatrzymanie liczenia czasu poprzez przyłożenie swojego chipa do czytnika przy kasach oznaczonego napisem „CZAS STOP”. Opcja ”CZAS STOP’ uruchomia się jedynie w przypadku, gdy upłynął wcześniej wykupiony czas pobyty w strefie płatnej. Opcja „CZAS STOP” zatrzymuje doliczanie czasu pobytu na 15 minut od momentu jej włączenia. Możliwe jest tylko jednokrotne skorzystanie z opcji zatrzymania czasu.
9. Czas Stop w Świecie Sauny - na czas wykonywania w Świecie Sauny zabiegu dodatkowego, to jest masażu, zabiegu pielęgnacyjnego lub upiększającego, z wyłączeniem pobytu na solarium, w saunie błotnej i korzystania z usługi hydrojetu, zatrzymywane jest ma 30 lub 60 minut odliczanie czasu pobytu Świecie Sauny. Informacja o czasie zatrzymania odliczania czasu na wykonywanie poszczególnych zabiegów podana jest w recepcji Świata Sauny.

Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

 

Regulamin cennika do pobrania