.

Zapraszamy do wspólnej zabawy Ciebie i Twoich bliskich. Zostań członkiem Aqua Clubu i zbieraj punkty przy każdej wizycie w Aquapark Sopot, Aqua SPA oraz Bowling Sopot. 

Aby otrzymać punkty okaż Kartę Aqua Club pracownikowi przed zatwierdzeniem transakcji. Naliczanie punktów odbywa się według następującej zasady:

10zł = 1 punkt.

Uwaga: punkty przyznawane są za każdą pełną zapłaconą złotówkę ogólnej kwoty do zapłaty, np.: 1,73 PLN = 0,1 pkt 

WYMIEŃ PUNKTY NA BONUSY
  basen sauna basen+sauna kręgielnia
1 godzina 15 20 25

wynajem toru bowlingowego 

1 godzina

55

2 godziny 30 35 40
3 godziny 45 50 55
bez limitu czasu 60 70 80

 

1. Za zebrane punkty możesz wybrać dowolną nagrodę z listy bonusów (na przykład: 15 punktów to 1 godzina na basenie, 80 punktów to pobyt na basenie i saunie bez limitu czasu).

 

2. Warunkiem przystąpienia do Aqua Club jest złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego w Biurze Obsługi Klienta Aquapark Sopot.

 

3. Po 14 dniach od zgłoszenia możesz odebrać swoją Kartę Aqua Clubu w Biurze Obsługi Klienta Aquapark Sopot.

Okaż kartę Aqua Clubu przed każdą transakcją.

 

4. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem uiszczenia pełnej zapłaty za zakupione usługi, wyłącznie gotówką, kartą płatniczą lub Kartą Stałego Klienta Aquapark Sopot.

 

5. Regulamin Aqua Clubu znajduje się w Biurze Obsługi Klienta Aquapark Sopot.

 

Biuro Obsługi Klienta
(codziennie 9:00-20:00)
tel.: + 48 58 555 85 23
tel. kom. +48 508 263 439
e-mail: bok@aquaparksopot.pl

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W Parku Wodnym Sopot  popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za Park Wodny Sopot sp. z o.o., niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. –  jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez Park Wodny Sopot sp. z o.o., a także w celach marketingowych.

Park Wodny Sopot sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Park Wodny Sopot sp. z o.o.  z siedzibą w Sopocie przy ul. Zamkowa Góra 5, 81-713 Sopot, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.

2. Park Wodny Sopot sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Park Wodny Sopot sp. z o.o., do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne Park Wodny Sopot sp. z o.o.  (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.  

Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich. Państwa dane będą też przez Spółkę profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez Spółkę tzw. reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo Spółka przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Park Wodny Sopot sp. z o.o.  przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Park Wodny Sopot sp. z o.o.  jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Park Wodny Sopot sp. z o.o.  zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, Spółka będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Spółkę tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej. 

4. Park Wodny Sopot sp. z o.o.  przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.

10. Przetwarzanie przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. wskazanych wyżej w lit. d) – i) kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Spółka mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy. 

11. Przetwarzanie przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. wskazanych wyżej w lit. d) danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Park Wodny Sopot sp. z o.o., a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez Park Wodny Sopot sp. z o.o.

12. Przetwarzanie przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. wskazanych wyżej w lit. d) – i) kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

13. Posiadane przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także

z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej.

14. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Park Wodny Sopot sp. z o.o.. są: pracownicy, współpracownicy Park Wodny Sopot sp. z o.o., biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

15. Park Wodny Sopot sp. z o.o. nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

16. Park Wodny Sopot sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i animizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Park Wodny Sopot sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

18. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Park Wodny Sopot sp. z o.o. poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

19. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: sekretariat@aquaparksopot.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Par Wodny Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych”.

20. Park Wodny Sopot sp. z o.o. informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

21. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez Park Wodny Sopot sp. z o.o.”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z Park Wodny Sopot sp. z o.o. lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Park Wodny Sopot sp. z o.o. uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone Park Wodny Sopot sp. z o.o. wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez Park Wodny Sopot sp. z o.o., jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

AQUA CLUB

 

1. Administratorem Państwa danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym Aqua Clubu jest Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Zamkowa Góra 5, 81-713 Sopot,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.

2. Park Wodny Sopot sp. z o.o.  przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu prowadzenia programu lojalnościowego (Aqua Club), tj. zbieranie przez Państwa punktów i wymieniania ich na Bonusy (przez Bonus rozumie się usługę lub towar wyszczególniony w Liście Bonusów wydawany w zamian za Aqua Punkty zebrane w związku z nabyciem usług standardowych). Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz w celach archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Park Wodny Sopot sp. z o.o.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w programie lojalnościowym (Aqua Club). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo lub dalsze uczestnictwo w programie lojalnościowym (Aqua Club).

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa i upoważnieni pracownicy administratora danych.

6.  Kategoriami danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia programu lojalnościowego Aqua Club są: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu.

 

Z poważaniem,

 

Zarząd Park Wodny Sopot sp. z o.o.